โครงสร้างเครือข่าย

โครงสร้างเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

capture-20151224-144304


ธรรมนูญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC Coalition Charter)

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารธรรมนูญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ร่างธรรมนูญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (พิจารณารับรอง) 28July15


นโยบายคุ้มครองเด็ก (Organisational Child Protection Policy) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC Coalition Thailand)

ด้วยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เป็นการรวมตัวกันขององค์กรและบุคคลที่ทํางานด้านเด็ก ซึ่งมุ่งส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด การมีชีวิตรอดและการพัฒนา การไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเป็นสําคัญ เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลเด็ก และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเมื่อปฏิสัมพันธ์กับองค์กร

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารนโยบายคุ้มครองเด็กเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ร่างนโยบายคุ้มครองเด็ก (พิจารณารับรอง) 28July15


แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย”(CRC Coalition Thailand Membership Form)

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก “เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย”

CRC Coalition Membership form 4 Aug 15