Consultative Workshop on Alternative Report

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานสิทธิเด็ก (CRC Alternative Report) ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อแนะนำ ..

ความพยายามในการมองรอบด้านต่อการดำเนินงานเพื่อปกป้องคุ้มครองของเด็ก ทบทวนนโยบายและการทำงานของรัฐที่ผ่านมา ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นอย่างไร หรือ มีช่องว่างใดที่ควรได้รับการเติมเต็ม ..

#CRCCoalitionThailand

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก โดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกับ กองคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การอบรมมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทน และเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 43 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูทดแทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวม 33 คน และสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณวิทัศน์ เตชะบุญ กล่าวเปิดงานและนำเสนอการดำเนินงานของกรมฯ ในการจัดทำระบบการเลี้ยงดูทดแทน ก่อนที่จะให้วิทยากรจากกลุ่มเชิงประเด็นการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ให้ข้อมูลความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. คุณกัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ที่ปรึกษาอิสระ : ความเป็นมา ความสำคัญและหลักการสำคัญในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ

2. คุณภูษา ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาอิสระ : ระบบการคัดกรองก่อนการตัดสินใจรับเด็กเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน

3. คุณนัยนา ธนวัฑโฒ Save the Children : การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

4. คุณจินตนา นนทะเปารยะ สหทัยมูลนิธิ : รูปแบบการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

ก่อนที่จะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอันนำไปสู่การปรับเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป

สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวคิดของยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ” โดย อ.สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ก่อนมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์”

โดยมี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และคุณภูษา ศรีวิลาศ อนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และที่ปรึกษาเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ก่อนสรุปผลเป็น Road Map การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์ ผ่านการนำเสนองานวิจัยโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

งานประชุมสามัญประจำปี 2561

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ W-District กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภารกิจระหว่างสมาชิก จัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มเชิงประเด็นประจำปี และกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน

#เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

#CRCCoalitionThailand

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดโครงการที่ผ่านมา เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กภายใต้การขับเคลื่อนงานเครือข่าย และเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ต่อไป

โดยการประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม President Park Hotel กรุงเทพฯ

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องคู่มือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้กับองค์กรเครือข่าย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การอบรมจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่องค์กรของตนเองได้ และนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมาตราที่ 2, 3 และ 24
มีสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและเครือข่ายที่มาเข้าร่วมกว่า 35 คน ได้เรียนรู้และจัดกระบวนการใน 4 ประเด็น อันประกอบไปด้วย อนามัยเจริญพันธุ์ HIV ยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการ ผ่านคู่มือสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ทางกลุ่มสุขภาพร่วมกันจัดทำขึ้น และเป็นการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่เพื่อผลักดันการใช้งานต่อไป

การประชุมเชิปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเชิงประเด็นการศึกษา เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไย นำโดย มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ และ มูลนิธิเตรียมชีวิต / Starfish Education Foundation จัดการประชุมเชิปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา” ณ โรงแรมตักศิลา แกรนด์ จังหวัดมหาสารคาม และได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี และได้รับเชิญจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อน PLC และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร หรือ ดร.แพร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเตรียมชีวิต

ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย ตามกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายไว้นั้น ในหลายโรงเรียนในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนและมีแนวทางปฏิบัติมากมาย ดังนั้นทางมูลนิธิเตรียมชีวิต และมูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ ผ่านการสนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรวบรวมข้อเสนออื่นๆ ให้แก่ภาครัฐในลำดับต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 80 ท่านประกอบด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู นักพัฒนาชุมชน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล และมหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อันมุ่งเป้าหมายจะเป็นพื้นที่นำร่องให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

โครงการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ

มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน สนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีอบรมโครงการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล และสิทธิ ตามมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเกิด ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการปฏิบัติตรงตามแนวทางที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้

โดยกิจกรรมดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 150 คน ทั้งภาครัฐ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กลุ่มเชิงประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เพื่อเสริมความร่วมมือและดำเนินการในเรื่องการจดทะเบียนเกิด และแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยมุ่งหวังให้อำเภอแม่อายเป็นอำเภอต้นแบบในการผลักดันนโยบายและนำไปสู่การปฎิบัติต่อไป

เวทีเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจัดเวทีเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม president park กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสิทธิเด็กและนำไปสู่การวางแผนงานในการจัดทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่คณะกรรมการสหประชาชาติ (UNCRC Committee) ในลำดับต่อไป

ขอบคุณ คุณ Ilya Smirnoff ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 วิทยากรหลัก