การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์ ผ่านการนำเสนองานวิจัยโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

งานประชุมสามัญประจำปี 2561

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ W-District กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภารกิจระหว่างสมาชิก จัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มเชิงประเด็นประจำปี และกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน

#เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

#CRCCoalitionThailand

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดโครงการที่ผ่านมา เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กภายใต้การขับเคลื่อนงานเครือข่าย และเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ต่อไป

โดยการประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม President Park Hotel กรุงเทพฯ

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องคู่มือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้กับองค์กรเครือข่าย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การอบรมจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่องค์กรของตนเองได้ และนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมาตราที่ 2, 3 และ 24
มีสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและเครือข่ายที่มาเข้าร่วมกว่า 35 คน ได้เรียนรู้และจัดกระบวนการใน 4 ประเด็น อันประกอบไปด้วย อนามัยเจริญพันธุ์ HIV ยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการ ผ่านคู่มือสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ทางกลุ่มสุขภาพร่วมกันจัดทำขึ้น และเป็นการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่เพื่อผลักดันการใช้งานต่อไป

การประชุมเชิปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเชิงประเด็นการศึกษา เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไย นำโดย มูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ และ มูลนิธิเตรียมชีวิต / Starfish Education Foundation จัดการประชุมเชิปฏิบัติการ “แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา” ณ โรงแรมตักศิลา แกรนด์ จังหวัดมหาสารคาม และได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี และได้รับเชิญจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อน PLC และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร หรือ ดร.แพร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเตรียมชีวิต

ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา เป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาในการนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย ตามกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายไว้นั้น ในหลายโรงเรียนในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนและมีแนวทางปฏิบัติมากมาย ดังนั้นทางมูลนิธิเตรียมชีวิต และมูลนิธิกองทุนการศึกษาพิพพะละ ผ่านการสนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาและผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรวบรวมข้อเสนออื่นๆ ให้แก่ภาครัฐในลำดับต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 80 ท่านประกอบด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู นักพัฒนาชุมชน และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล และมหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อันมุ่งเป้าหมายจะเป็นพื้นที่นำร่องให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

โครงการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ

มูลนิธิพัฒนานานาเผ่าไร้พรมแดน สนับสนุนโดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดเวทีอบรมโครงการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล และสิทธิ ตามมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเกิด ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการปฏิบัติตรงตามแนวทางที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้

โดยกิจกรรมดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 150 คน ทั้งภาครัฐ และองค์กรสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย กลุ่มเชิงประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เพื่อเสริมความร่วมมือและดำเนินการในเรื่องการจดทะเบียนเกิด และแก้ไขปัญหาเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยมุ่งหวังให้อำเภอแม่อายเป็นอำเภอต้นแบบในการผลักดันนโยบายและนำไปสู่การปฎิบัติต่อไป

เวทีเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจัดเวทีเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม president park กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นสิทธิเด็กและนำไปสู่การวางแผนงานในการจัดทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่คณะกรรมการสหประชาชาติ (UNCRC Committee) ในลำดับต่อไป

ขอบคุณ คุณ Ilya Smirnoff ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 วิทยากรหลัก

การประชุมกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นการร่วมกันภายใต้แผนงานด้านสุขภาพที่จัดทำไว้ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสยาม-แคร์ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง โดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลในประเด็นสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องพฤติกรรมและโรคติดต่อ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด เป็นต้น อันนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างสมาชิก และทำ workshop เพื่อพัฒนาหลักสูตรก่อนที่จะออกสู่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิจกรรม “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊”

กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์กรภาคีมากมาย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่จากกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลากหลายพื้นที่ / workshop สร้างของเล่นจากเศษวัสดุ / ชิมอาหารเหนือจากเชฟตัวน้อยๆ / กิจกรรมหนังสือน่าอ่านและแลกหนังสือ / นั่งรถรางชมเมืองเก่าและวัดเก่าโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ในประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และเด็กเคลื่อนย้าย

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีการเปิดงานโดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเอื้อเฟื้อสถานที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

และภายในงานยังมีการขับเคลื่อนการทำงานประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และเด็กเคลื่อนย้าย ผ่านการอบรมที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ที่ไม่มีสัญชาติเกี่ยวกับบัตรประเภทต่างๆ และสิทธิที่ได้รับจากบัตรนั้นๆ พร้อมจัดบูธให้คำปรึกษาในเรื่องสถานะบุคคล-สัญชาติ รวมถึงการประชุมในเรื่องภัยการค้ามนุษย์ พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องที่มาจากปัญหาการค้ามนุษย์และเด็กเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้มูลนิธิรักษ์เด็ก ยังได้นำเสนอบูธรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงกับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เพื่อเห็นผลกระทบอันนำไปสู่การหยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กในการสั่งสอนแต่เป็นการปลูกฝังวินัยเชิงบวกแทน รวมทั้งยังสนับสนุนให้กอดกันในครอบครัวเพื่อสร้างความรักและความอบอุ่นมากกว่าการใช้ความรุนแรง

ขอขอบคุณกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ และองค์กรภาคีมากมายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ให้กับเด็กและเยาวชนของเราครับ

การประชุมสัมมาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมาสและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์”

การประชุมสัมมาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมาสและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์”

ประธานในพิธี คุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ได้พูดถึงประเด็นปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของการจัดทำการศึกษาดังกล่าว และวิทยากรอีก 3 ท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วย

1. Ms.Marie Laure : Head of programme Combating Sexual Exploitation of Children online ECPAT International นำเสนอภาพรวมของปัญหาในระดับสากลในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนตามเทคโนโลยีตลอดเวลาขฯะที่กฎหมายเปลี่ยนไม่ทันตามเทคโนโลยี

2. ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวถึงภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย รวมทั้งกฎหมายและกลไกในประเทศไทยอันเกี่วข้องกับการจัดการกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งยังขาดมาตรการในการร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการค้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

3. รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้นำเสนอผลการวิจัยของการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ และพบว่ายังมีปัญหาในประเด็นการตีความที่ยังไม่ครอบคลุมการ sexting หรือส่งต่อภาพโป้ให้กัน หรือการ Grooming หรือการติดต่อสื่อสารกับเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นต้น

ซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นนโยบายและมาตรการต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ต่อไป