การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 38

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 38 มีการพูดคุยในประเด็นการสนับสนุนการจัดงาน 2019 Asian Children’s Summit ซึ่งจะมาจัดในประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละประเด็น และหารือเรื่องการจัดงานครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการทำงาน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนของคนทำงานในกรณีของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรง โดยตั้งเป้าในการเรียนรู้และเสริมสร้างแนวทางป้องกันเพื่อให้การดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กมีความสอดคล้องตรงกัน

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำรายงานฉบับเด็ก Child-led Report

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำรายงานฉบับเด็ก (Child-led Report) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อวางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดวางโครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อเด็กและเยาวชนที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องสิทธิเด็กและนำข้อมูลมาใช้สำหรับการจัดทำรายงาน

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อระดมความคิดและวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่ UNCRC ในประเด็นการเก็บข้อมูลเรื่องเด็ก แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อเขียนรายงาน พร้อมแผนการใช้งบประมาณของโครงการโดยจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมกลุ่มเชิงประเด็น Child Protection ในประเด็นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

ประชุมกลุ่มเชิงประเด็น Child Protection ในประเด็นยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ต่อการผลักดันนโยบายให้กับภาครัฐและเสริมความรู้ความตระหนักแก่สังคมในการยุติความรุนแรงกับเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก

การประชุมสามัญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ประจำ 2560 

การประชุมสามัญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ประจำปี 2560 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมร่วม 60 คนจาก 35 องค์กรที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายและจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2560-2561 ต่อไปช่วงเช้ามีการแนะนำองค์กรเพื่อทำความรู้จักกัน และนำเสนอผลการทำงานของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง mission vision ของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันระหว่างสมาชิก 

“ชวนคิดชวนคุย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดช่วงให้ความรู้และอัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงกฎหมาย การทำงานด้านการปกป้องเด็กออนไบลน์ และแหล่งทุนที่สามารถของทุนในการทำงานเพื่อเด็กได้ โดยวิทยากร ได้แก่

  • ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคน้ำโขง
  • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
  • คุณประทีป จันทร์ภิรมย์ มูลนิธิดวงประทีป
  • ดำเนินรายการโดย คุณภูษา ศรีวิลาศ

เรียนรู้ความสำคัญของนโยบายปกป้องเด็กและความจำเป็นของสมาชิกเครือข่ายที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กร และการประชุมหารือเตรียมการจัดรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับประชาสังคม และการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยวิทยกร

  • คุณเธียรทอง ประสานพานิช กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • คุณอิลยา สมิร์นอฟฟ์ มูลนิธิสายเด็ก 1387

การวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็น ได้แก่ กลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มเด็กเคลื่อนย้าย กลุ่มปกป้องคุ้มครองเด็ก กลุ่มการศึกษา กลุ่มสขภาพ และกลุ่มครอบครัวทดแทน โดยมีการทำแผนงานให้กับทุกกลุ่มเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนงานร่วมกันไปอกหนึ่งปีข้างหน้าต่อไป

สุดท้ายคือ กิจกรรม “อวดของ ปล่อยของ แลกของ และเก็บของ” นำโดยสมาชิกเครือข่ายนำของมาแลกเปลี่ยนกันทั้งสื่อความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งของใช้ส่วนตัว และของที่นำมาประมูลเพื่อหารายได้เป็นการสร้างบ้านแก่เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยต่อไปด้วย งานสนุกมากๆ เรียกหัวเราะและรอยยิ้มกันตั้งแต่ต้นงานจนจบงาน