ลิงก์

สื่อรณรงค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาษาต่างๆ ได้แก่ พม่า ลาว เขมร อังกฤษ และภาษาถิ่น ได้แก่ ปวาเกอะญอ(แก่วเกอะลื่อ),ม้ง, กะเหรี่ยง, ลาหู่, อาข่า, ไทใหญ่ ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงจัดทำข้อมูลมี่เหมาะสมในระดับพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19

เนื้อหาสื่อสอนเด็กๆ ภาษาไทย เรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ Child book coronavirus in Thai Version_by HOST_19Mar2020

เนื้อหาสำหรับ 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทย สำหรับพ่อแม่เพื่อสื่อสารกับเด็กในเรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages 

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

#สสส #thaihealth #ไทยรู้สู้โควิด #ชาติพันธุ์ #ดูเเลสุขภาพ

การประชุมถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานด้านเด็กเคลื่อนย้าย

การประชุมถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานด้านเด็กเคลื่อนย้าย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เพื่อการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นเด็กเคลื่อนย้ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลักดันนโยบายกับภาครัฐอันนำไปสู่การจัดระบบสวัสดิการให้กับเด็กเคลื่อนย้าย คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจึงได้วางแผนให้มีการจัดประชุมกลุ่มเชิงประเด็นเด็กเคลื่อนย้าย อันเป็นการถอดบทเรียนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย อันนำไปสู่การใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของกลุ่มต่อไป โดยได้วางแผนจัดการประชุมขึ้นในวันที่ ๑๑ กันยายน ๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ

กิจกรรม “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊”

กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์กรภาคีมากมาย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงาน “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊” ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่จากกลุ่มเด็กและเยาวชนในหลากหลายพื้นที่ / workshop สร้างของเล่นจากเศษวัสดุ / ชิมอาหารเหนือจากเชฟตัวน้อยๆ / กิจกรรมหนังสือน่าอ่านและแลกหนังสือ / นั่งรถรางชมเมืองเก่าและวัดเก่าโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ในประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และเด็กเคลื่อนย้าย

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีการเปิดงานโดยนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเอื้อเฟื้อสถานที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

และภายในงานยังมีการขับเคลื่อนการทำงานประเด็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และเด็กเคลื่อนย้าย ผ่านการอบรมที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ที่ไม่มีสัญชาติเกี่ยวกับบัตรประเภทต่างๆ และสิทธิที่ได้รับจากบัตรนั้นๆ พร้อมจัดบูธให้คำปรึกษาในเรื่องสถานะบุคคล-สัญชาติ รวมถึงการประชุมในเรื่องภัยการค้ามนุษย์ พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายเล่าเรื่องที่มาจากปัญหาการค้ามนุษย์และเด็กเคลื่อนย้าย

นอกจากนี้มูลนิธิรักษ์เด็ก ยังได้นำเสนอบูธรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงกับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เพื่อเห็นผลกระทบอันนำไปสู่การหยุดใช้ความรุนแรงกับเด็กในการสั่งสอนแต่เป็นการปลูกฝังวินัยเชิงบวกแทน รวมทั้งยังสนับสนุนให้กอดกันในครอบครัวเพื่อสร้างความรักและความอบอุ่นมากกว่าการใช้ความรุนแรง

ขอขอบคุณกลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ และองค์กรภาคีมากมายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ให้กับเด็กและเยาวชนของเราครับ

ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย”

ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย” การประชุมของเครือข่ายคนทำงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย เพื่อผลักดันแนวทางการทำงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ด.ย.) เพื่อทบทวนสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย และจัดลำดับความสำคัญในประเด็นเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อน อันนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายต่อไปจัดขึ้นโดยกลุ่มเด็กเคลื่อนย้าย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คนจาก 18 องค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กเคลื่อนย้าย

 

เชิญร่วมงาน “ข่วงหลวงนี้ดีแต้”

12440521_1052393344825089_6328886448733296095_o

เทศกาลดีๆในเมืองเชียงใหม่..สร้างสรรค์โดยกลุ่มคนต่างๆ ที่มีหัวใจเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคม…ปีนี้ Theme หลักเรื่องเกี่ยวกับ”เด็ก” (เด็กเคลื่อนย้าย / children on the move) กับงานข่วงหลวงนี้ดีแต้ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

12615758_1057313404333083_7581886355423025355_o

1932

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม “ข่วงหลวงนี้ดีแต๊” ในปีที่ผ่านมา