ลิงก์

สื่อรณรงค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาษาต่างๆ ได้แก่ พม่า ลาว เขมร อังกฤษ และภาษาถิ่น ได้แก่ ปวาเกอะญอ(แก่วเกอะลื่อ),ม้ง, กะเหรี่ยง, ลาหู่, อาข่า, ไทใหญ่ ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงจัดทำข้อมูลมี่เหมาะสมในระดับพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19

เนื้อหาสื่อสอนเด็กๆ ภาษาไทย เรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ Child book coronavirus in Thai Version_by HOST_19Mar2020

เนื้อหาสำหรับ 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทย สำหรับพ่อแม่เพื่อสื่อสารกับเด็กในเรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages 

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

#สสส #thaihealth #ไทยรู้สู้โควิด #ชาติพันธุ์ #ดูเเลสุขภาพ

ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนเชิงประเด็นสุขภาพ

ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนเชิงประเด็นสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนคู่มือการอบรมประเด็นสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจ ให้ขับเคลื่อนเนื้อหาความรู้ในด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อไป โดยจัดขึ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องคู่มือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้กับองค์กรเครือข่าย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การอบรมจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่องค์กรของตนเองได้ และนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมาตราที่ 2, 3 และ 24
มีสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและเครือข่ายที่มาเข้าร่วมกว่า 35 คน ได้เรียนรู้และจัดกระบวนการใน 4 ประเด็น อันประกอบไปด้วย อนามัยเจริญพันธุ์ HIV ยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการ ผ่านคู่มือสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ทางกลุ่มสุขภาพร่วมกันจัดทำขึ้น และเป็นการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่เพื่อผลักดันการใช้งานต่อไป

การประชุมกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นการร่วมกันภายใต้แผนงานด้านสุขภาพที่จัดทำไว้ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสยาม-แคร์ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง โดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลในประเด็นสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องพฤติกรรมและโรคติดต่อ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด เป็นต้น อันนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างสมาชิก และทำ workshop เพื่อพัฒนาหลักสูตรก่อนที่จะออกสู่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 2

ประชุมการขับเคลื่อน กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อสรุปข้อมูลแผนการดำเนินงานในประเด็นสุขภาพ และผลักดันงานประเด็นสุขภาพกับองค์กรภาคี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การ Unicef และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานเพิ่มเติมในแผนงานของกลุ่มที่ได้ดำเนินการไปแล้ว งานจัดขึ้นวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแก่งประเทศไทย

ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มสุขภาพ

กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายใต้แผนงานด้านสุขภาพที่จัดทำไว้ระหว่าง 5 องค์กร ได้แก่ องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิสยาม-แคร์ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง โดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลในประเด็นสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องพฤติกรรมและโรคติดต่อ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด เป็นต้น อันนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างสมาชิก และออกสู่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป