ลิงก์

สื่อรณรงค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภาษาต่างๆ ได้แก่ พม่า ลาว เขมร อังกฤษ และภาษาถิ่น ได้แก่ ปวาเกอะญอ(แก่วเกอะลื่อ),ม้ง, กะเหรี่ยง, ลาหู่, อาข่า, ไทใหญ่ ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์ คลิปวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ รวมถึงจัดทำข้อมูลมี่เหมาะสมในระดับพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19

เนื้อหาสื่อสอนเด็กๆ ภาษาไทย เรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ Child book coronavirus in Thai Version_by HOST_19Mar2020

เนื้อหาสำหรับ 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทย สำหรับพ่อแม่เพื่อสื่อสารกับเด็กในเรื่องโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.covid19parenting.com/tips-in-other-languages 

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ #ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

#สสส #thaihealth #ไทยรู้สู้โควิด #ชาติพันธุ์ #ดูเเลสุขภาพ

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย โดย กลุ่มขับเคลื่อนการเลี้ยงดูทดแทน เครือข่ายสิทเด็กประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการเลี้ยงดูทดแทนขององค์การสหประชาชาติ และการใช้ Tracking Tool เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงายเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนนโยบายด้าน Alternative Care

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก โดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกับ กองคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การอบรมมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทน และเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 43 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูทดแทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวม 33 คน และสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณวิทัศน์ เตชะบุญ กล่าวเปิดงานและนำเสนอการดำเนินงานของกรมฯ ในการจัดทำระบบการเลี้ยงดูทดแทน ก่อนที่จะให้วิทยากรจากกลุ่มเชิงประเด็นการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ให้ข้อมูลความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. คุณกัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ที่ปรึกษาอิสระ : ความเป็นมา ความสำคัญและหลักการสำคัญในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ

2. คุณภูษา ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาอิสระ : ระบบการคัดกรองก่อนการตัดสินใจรับเด็กเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน

3. คุณนัยนา ธนวัฑโฒ Save the Children : การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

4. คุณจินตนา นนทะเปารยะ สหทัยมูลนิธิ : รูปแบบการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

ก่อนที่จะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอันนำไปสู่การปรับเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป