การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย โดย กลุ่มขับเคลื่อนการเลี้ยงดูทดแทน เครือข่ายสิทเด็กประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยพูดคุยกันในเรื่องแนวทางการเลี้ยงดูทดแทนขององค์การสหประชาชาติ และการใช้ Tracking Tool เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงายเพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนนโยบายด้าน Alternative Care

ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนเชิงประเด็นสุขภาพ

ประชุมกลุ่มขับเคลื่อนเชิงประเด็นสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนคู่มือการอบรมประเด็นสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจ ให้ขับเคลื่อนเนื้อหาความรู้ในด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่อไป โดยจัดขึ้น ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การประชุมถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานด้านเด็กเคลื่อนย้าย

การประชุมถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานด้านเด็กเคลื่อนย้าย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เพื่อการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นเด็กเคลื่อนย้ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผลักดันนโยบายกับภาครัฐอันนำไปสู่การจัดระบบสวัสดิการให้กับเด็กเคลื่อนย้าย คณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยจึงได้วางแผนให้มีการจัดประชุมกลุ่มเชิงประเด็นเด็กเคลื่อนย้าย อันเป็นการถอดบทเรียนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย อันนำไปสู่การใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของกลุ่มต่อไป โดยได้วางแผนจัดการประชุมขึ้นในวันที่ ๑๑ กันยายน ๕๖๑ ณ กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพัฒนาแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อพัฒนาแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้เป็นแผนทิศทางในการรวมตัวกันของสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย หลังจากหมดงบประมาณสนับสนุนจาก SIDA ในเดือนพฤษภาคม 2562

ซึ่งข้อสรุปจากการประชุม จะนำไปคุยในการเวทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และนำไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป