การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก โดยเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ร่วมกับ กองคุ้มครองเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

การอบรมมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทน และเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 43 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูทดแทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวม 33 คน และสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณวิทัศน์ เตชะบุญ กล่าวเปิดงานและนำเสนอการดำเนินงานของกรมฯ ในการจัดทำระบบการเลี้ยงดูทดแทน ก่อนที่จะให้วิทยากรจากกลุ่มเชิงประเด็นการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ให้ข้อมูลความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ประกอบด้วย

1. คุณกัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา ที่ปรึกษาอิสระ : ความเป็นมา ความสำคัญและหลักการสำคัญในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ

2. คุณภูษา ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาอิสระ : ระบบการคัดกรองก่อนการตัดสินใจรับเด็กเข้าสู่ระบบการเลี้ยงดูทดแทน

3. คุณนัยนา ธนวัฑโฒ Save the Children : การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

4. คุณจินตนา นนทะเปารยะ สหทัยมูลนิธิ : รูปแบบการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก

ก่อนที่จะมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของสหประชาชาติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนอันนำไปสู่การปรับเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s