สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวคิดของยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ” โดย อ.สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ก่อนมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์”

โดยมี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และคุณภูษา ศรีวิลาศ อนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และที่ปรึกษาเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ก่อนสรุปผลเป็น Road Map การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s