“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องคู่มือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้กับองค์กรเครือข่าย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การอบรมจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่องค์กรของตนเองได้ และนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมาตราที่ 2, 3 และ 24
มีสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและเครือข่ายที่มาเข้าร่วมกว่า 35 คน ได้เรียนรู้และจัดกระบวนการใน 4 ประเด็น อันประกอบไปด้วย อนามัยเจริญพันธุ์ HIV ยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการ ผ่านคู่มือสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ทางกลุ่มสุขภาพร่วมกันจัดทำขึ้น และเป็นการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่เพื่อผลักดันการใช้งานต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s