สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

สมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2561-2564 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “แนวคิดของยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ” โดย อ.สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม ก่อนมีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์”

โดยมี คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และคุณภูษา ศรีวิลาศ อนุกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก และที่ปรึกษาเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ก่อนสรุปผลเป็น Road Map การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและมาตรการในการปกป้องคุ้มครองเด็กออนไลน์ ผ่านการนำเสนองานวิจัยโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก และเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

งานประชุมสามัญประจำปี 2561

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ W-District กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และภารกิจระหว่างสมาชิก จัดทำแผนการดำเนินงานกลุ่มเชิงประเด็นประจำปี และกำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน

#เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

#CRCCoalitionThailand

การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ตลอดโครงการที่ผ่านมา เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กภายใต้การขับเคลื่อนงานเครือข่าย และเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ต่อไป

โดยการประชุมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม President Park Hotel กรุงเทพฯ

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องคู่มือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขภาพให้กับองค์กรเครือข่าย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การอบรมจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการให้แก่องค์กรของตนเองได้ และนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในมิติสุขภาพ รวมถึงเป็นการสะท้อนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ตามมาตราที่ 2, 3 และ 24
มีสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและเครือข่ายที่มาเข้าร่วมกว่า 35 คน ได้เรียนรู้และจัดกระบวนการใน 4 ประเด็น อันประกอบไปด้วย อนามัยเจริญพันธุ์ HIV ยาเสพติด และวิทยากรกระบวนการ ผ่านคู่มือสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและเยาวชนที่ทางกลุ่มสุขภาพร่วมกันจัดทำขึ้น และเป็นการปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์ก่อนจะเผยแพร่เพื่อผลักดันการใช้งานต่อไป