การประชุมกลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นการร่วมกันภายใต้แผนงานด้านสุขภาพที่จัดทำไว้ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสยาม-แคร์ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง โดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลในประเด็นสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องพฤติกรรมและโรคติดต่อ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด เป็นต้น อันนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างสมาชิก และทำ workshop เพื่อพัฒนาหลักสูตรก่อนที่จะออกสู่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s