การประชุมสัมมาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมาสและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์”

การประชุมสัมมาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “การศึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมาสและนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์”

ประธานในพิธี คุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ได้พูดถึงประเด็นปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของการจัดทำการศึกษาดังกล่าว และวิทยากรอีก 3 ท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วย

1. Ms.Marie Laure : Head of programme Combating Sexual Exploitation of Children online ECPAT International นำเสนอภาพรวมของปัญหาในระดับสากลในประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์ที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนตามเทคโนโลยีตลอดเวลาขฯะที่กฎหมายเปลี่ยนไม่ทันตามเทคโนโลยี

2. ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวถึงภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย รวมทั้งกฎหมายและกลไกในประเทศไทยอันเกี่วข้องกับการจัดการกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก ซึ่งยังขาดมาตรการในการร่วมมือกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการค้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

3. รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้นำเสนอผลการวิจัยของการเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ และพบว่ายังมีปัญหาในประเด็นการตีความที่ยังไม่ครอบคลุมการ sexting หรือส่งต่อภาพโป้ให้กัน หรือการ Grooming หรือการติดต่อสื่อสารกับเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นต้น

ซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ข้อเสนอแนะอันเป็นนโยบายและมาตรการต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กในการใช้สื่อออนไลน์ต่อไป