การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือก เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานทางเลือก เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดยวิทยากรหลัก คุณ Ilya Smirnoff ผู้อำนวยการมูลนิธิสายเด็ก 1387 เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและจัดทำเป็นรายงานทางเลือก (Alternative Report) สำหรับรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก (UNCRC) จัดขึ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม president park กรุงเทพฯ

วันนี้ได้เรียนรู้ถึงกลไกและรูปแบบของการจัดทำรายงานตลอดจนสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบของ network เพื่อเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน อันนำไปสู่การวางแผนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำสิ่งดีๆ ในสังคมให้เป็นมิตรต่อเด็กๆ ของเราครับ😍

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ครั้งที่ 2

ประชุมการขับเคลื่อน กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อสรุปข้อมูลแผนการดำเนินงานในประเด็นสุขภาพ และผลักดันงานประเด็นสุขภาพกับองค์กรภาคี ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การ Unicef และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะรูปแบบการดำเนินงานเพิ่มเติมในแผนงานของกลุ่มที่ได้ดำเนินการไปแล้ว งานจัดขึ้นวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแก่งประเทศไทย