การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำรายงานฉบับเด็ก Child-led Report

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำรายงานฉบับเด็ก (Child-led Report) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อวางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดวางโครงการในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อเด็กและเยาวชนที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องสิทธิเด็กและนำข้อมูลมาใช้สำหรับการจัดทำรายงาน

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานทางเลือกฉบับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เพื่อระดมความคิดและวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานทางเลือกที่จะนำส่งแก่ UNCRC ในประเด็นการเก็บข้อมูลเรื่องเด็ก แผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อเขียนรายงาน พร้อมแผนการใช้งบประมาณของโครงการโดยจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่