งานประเทศนี้ไม่ตีเด็ก…. เรื่องไม่เล็กแต่เราเปลี่ยนได้

ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก… เรื่องไม่เล็กแต่เราเปลี่ยนได้… เริ่มต้นด้วยการแสดงละครจากน้องๆ มูลนิธิสายเด็ก 1387 เพื่อให้เห็นภาพการใช้ความรุนแรงกับเด็กและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อปัญหาการลงโทษทางกายและทำให้รู้สึกด้อยค่า

การเสวนา “ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง” แนวทางการส่งเสริมการยุติการลงโทษทางกายและการทำให้เด็กด้แยค่าในทุกสถานการณ์ปละทุกสถานที่ โดยวิธีการดูแลเด็กที่ปราศจากความรุนแรง โดยวิทยากร

– ท่านวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

– ท่านสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

– คุณราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

– คุณธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– คุณปราณีต ถาวร ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

– คุณวาสนา เก้านพรัตน์ ประธานเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

– คุณเกรียงไกร ไชยเมืองดี ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์เด็ก

ดำเนินรายการโดย คุณมธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค ผู้ประสานงานด้านนโยบาย องค์การช่วยเหลือเด็ก

และช่วงบ่ายมีการแบ่งห้องย่อยเพื่อเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในหลายรูปแบบ เข่น โรงเรียนปลอดความรุนแรง ความรุนแรงบนโลก online การจัดการทางอารมณ์ วินัยเชิงบวก และนิทรรศการ

ร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงกับเด็กทุกรูปแบบ…

#ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก #yateedek