ประชุมขับเคลื่อนกลุ่มสุขภาพ

กลุ่มเชิงประเด็นสุขภาพเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายใต้แผนงานด้านสุขภาพที่จัดทำไว้ระหว่าง 5 องค์กร ได้แก่ องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิสยาม-แคร์ มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา และ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง โดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลในประเด็นสุขภาพต่อเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องพฤติกรรมและโรคติดต่อ อนามัยเจริญพันธุ์ และยาเสพติด เป็นต้น อันนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ระหว่างสมาชิก และออกสู่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประชุมกลุ่มเชิงประเด็น Child Protection ในประเด็นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

ประชุมกลุ่มเชิงประเด็น Child Protection ในประเด็นยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ต่อการผลักดันนโยบายให้กับภาครัฐและเสริมความรู้ความตระหนักแก่สังคมในการยุติความรุนแรงกับเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อเด็ก