การประชุมสามัญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ประจำ 2560 

การประชุมสามัญเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ประจำปี 2560 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าอบรมร่วม 60 คนจาก 35 องค์กรที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของเครือข่ายและจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2560-2561 ต่อไปช่วงเช้ามีการแนะนำองค์กรเพื่อทำความรู้จักกัน และนำเสนอผลการทำงานของเครือข่ายในปีที่ผ่านมา กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง mission vision ของเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกันระหว่างสมาชิก 

“ชวนคิดชวนคุย” เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดช่วงให้ความรู้และอัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งเชิงกฎหมาย การทำงานด้านการปกป้องเด็กออนไบลน์ และแหล่งทุนที่สามารถของทุนในการทำงานเพื่อเด็กได้ โดยวิทยากร ได้แก่

  • ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคน้ำโขง
  • ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
  • คุณประทีป จันทร์ภิรมย์ มูลนิธิดวงประทีป
  • ดำเนินรายการโดย คุณภูษา ศรีวิลาศ

เรียนรู้ความสำคัญของนโยบายปกป้องเด็กและความจำเป็นของสมาชิกเครือข่ายที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กร และการประชุมหารือเตรียมการจัดรายงานผลการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับประชาสังคม และการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยวิทยกร

  • คุณเธียรทอง ประสานพานิช กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • คุณอิลยา สมิร์นอฟฟ์ มูลนิธิสายเด็ก 1387

การวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มเชิงประเด็น ได้แก่ กลุ่มเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ กลุ่มเด็กเคลื่อนย้าย กลุ่มปกป้องคุ้มครองเด็ก กลุ่มการศึกษา กลุ่มสขภาพ และกลุ่มครอบครัวทดแทน โดยมีการทำแผนงานให้กับทุกกลุ่มเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนงานร่วมกันไปอกหนึ่งปีข้างหน้าต่อไป

สุดท้ายคือ กิจกรรม “อวดของ ปล่อยของ แลกของ และเก็บของ” นำโดยสมาชิกเครือข่ายนำของมาแลกเปลี่ยนกันทั้งสื่อความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งของใช้ส่วนตัว และของที่นำมาประมูลเพื่อหารายได้เป็นการสร้างบ้านแก่เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยต่อไปด้วย งานสนุกมากๆ เรียกหัวเราะและรอยยิ้มกันตั้งแต่ต้นงานจนจบงาน

ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย”

ก้าวย่างคนทำงาน “เด็กเคลื่อนย้าย” การประชุมของเครือข่ายคนทำงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย เพื่อผลักดันแนวทางการทำงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ด.ย.) เพื่อทบทวนสถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย และจัดลำดับความสำคัญในประเด็นเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อน อันนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานงานคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายต่อไปจัดขึ้นโดยกลุ่มเด็กเคลื่อนย้าย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการประชุม 30 คนจาก 18 องค์กรที่ทำงานเรื่องเด็กเคลื่อนย้าย