งานวันสิทธิเด็กสากล เครือข่ายภาคใต้

กรจัดงานวันสิทธิเด็กสากลโดย สมาชิกเครือข่ายองค์กรสิทธิเด็ก จัดกิจกรรมขึ้นในภาคใต้ ผ่านการรณรงคเรื่อง “สิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรณรงคให้ทุกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และ เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง อีกท้้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมที่จะส่งเสียงร่วมกับผู้ใหญ่ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินงานโดย กลุ่มด้วยใจและเครือข่าย

capture-20151225-152158

 

งานวันสิทธิเด็กสากล เครือข่ายภาคเหนือ

เครือข่ายองค์กรสมาชิกสิทธิเด็กประเทศไทยในภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมในงานวันสิทธิเด็กสากล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดยเป็นการประกวด 3 สื่อสร้างสรรค์ “สื่อสารข้ามสายรุ้ง” (MAR; Messages Across the Rainbow) คร้ังที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2 5 5 8 ณ ห้องประชุม คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ หัวข้อ “ใจเธอ…คือ..ใจฉัน” ดำเนินงานโดย ละครชุมชนกั๊บไฟ (GABFAI Community Theatre)

 

การประชุมหารือในการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมในการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้จัดทำคำแถลงการณ์เรื่องสิทธิเด็กเพื่อรายงานต่อภาครัฐในส่วนของกลุ่มสิทธิเด็ก ซึ่งแบ่งเป็นประเด็น 7 เรื่อง ได้แก่

1. อายุขั้นต่ำของการรับผิดทางอาญา
2. การละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์
3. การลงโทษเด็กทางร่างกาย
4. การกำหนดสถานะบุคคลสำหรับเด็กไร้สัญชาติ
5. ความรุนแรงต่อเด็ก
6. สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ประเด็นด้านการศึกษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียน

โดยมีเนื้อหาดังเอกสารที่แนบมานี้

คำแถลงการณ์ภาคประชาสังคม เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย final – logo (23Dec15) – Sudthida

กิจกรรมงานวันสิทธิเด็ก กรุงเทพฯ

เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย นำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ECPAT) และคุณภูษา ศรีวิลาศ ร่วมเป็นวิทยากรหลักให้ความรู้เยาวชน ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน” ภายใต้งานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 26 หัวข้อ “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการขับเคลื่อน มติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน และในวันที่ 18 พฤศจิกายน เยาวชนได้นำเสนอประเด็นสื่อออนไลน์ที่ต้องการให้มีการแก้ไขเร่งด่วนต่อรองนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงผู้แทนจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย โดย คุณเกษณี จันทร์ตระกูล จากมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ECPAT) ผู้แทนเยาวชนและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นสื่อออนไลน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต